TÜRKLERİN YEDİ ANASI: TÜRK MİTOLOJİSİNDE YEDİ TANRIÇA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12594500

Anahtar Kelimeler:

Türk Mitolojisi, Tanrıça, Ana Tanrıça, Anaerkillik

Özet

Türk mitolojisi, Türk kültürünün ve yaşam sisteminin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde neo-paganizm etkisiyle kadim kültürlere olan ilginin Türk mitolojisine duyulan merakı da olumlu yönde etkilenmiştir. Bunun sonucunda Türk mitolojisi hakkında doğru bilgiye ihtiyaç artmaktadır. Bahsedilen faktörler Türk mitolojisi çalışmalarını önemli kılmaktadır. Türk mitolojisinde pek çok dişi varlık olduğu bilinmektedir. Özellikle tanrıçalar, mitolojide ve kadim Türklerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma; mitlerde, yazıtlarda, destanlarda adı geçen ve kadim Türklerin inanç sisteminde kapladıkları alan göz önünde bulundurularak seçilen; Ulu Ana, Yer Ana, Ak Ana, Ağaç Ana, Umay Ana, Küneş ve Aan Darhan Hatun olmak üzere toplamda yedi tanrıçayı konu edinmektedir. Doküman inceleme yöntemiyle tanrıçaların özellikleri sıralanarak tanrıçaların benzerlik ve farklılıklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda incelenen kaynaklardan edinilen bilgilerin ışığında Türklerin inanç sisteminde ve yaşayışında ana tanrıça figürünün önemli bir yere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. İncelenen mitler ve ulaşılan sonuçlar göz önüne alındığında ilk Türklerin inanç sisteminde anaerkil yapının dikkat çekici bir boyutta olduğu gözlemlenmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

İNAN, B. (2024). TÜRKLERİN YEDİ ANASI: TÜRK MİTOLOJİSİNDE YEDİ TANRIÇA. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 3(1), 10–25. https://doi.org/10.5281/zenodo.12594500