Garipnâme’de, Âşık Paşa’ya Göre Ana Dilinin Milli Birlik ve Beraberliğin Tesisi Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Kerim TUZCU Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7464366

Anahtar Kelimeler:

Garipnâme, Anadili, Türkçe

Özet

Bir memleketin birlik ve bütünlüğünün temini, milli birliğinin sağlanması aynı dili (lisan) konuşan, aynı dile (gönül) sahip ve de aynı zihniyeti paylaşan fertlerle mümkün olmaktadır. Ortak noktalarda uzlaşabilmek için aynı kelimelerle konuşmak yetmemekte; bunun yanında gönüllerin de aynı his ve ülkü ile atması gerekmektedir. Devlet ve millet hayatında dönüm noktası olabilecek büyük hadiseler zamanında bu husus çok daha fazla önem arz etmekte ve öne çıkmaktadır. 13.asır, sadece Türk ve İslam âleminin değil bütün dünyanın çalkalandığı ve savaşların, yıkımların yaşandığı bir devirdir. Böyle zamanlarda halka manen dayanma gücü ve moral vermiş olanlar ancak devrin âlimleri, tasavvuf ehli, şairleri, edipleri ve sanatçıları olmuştur. Bu yüzyıl, Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin yıkılıp Türk birliğinin dağılması sonucunda birçok Türk beylikleri ortaya çıktı ve bunlar kendi bölgelerinde müstakil devletçikler kurdular. Selçuklu vaktinde Arapçanın ve Farsçanın hâkim olduğu ilim ve siyaset, Beylikler döneminde Türkçenin hâkim olduğu bir alan olmuştur. Bir taraftan kan ve gözyaşı akarken öte yandan milli duygular daha çok canlanmış, milli hisler galeyana gelmiş ve anadili –adeta- yeniden keşfedilmiştir. Doğu halkları, Batı halklarına nispeten daha duygusaldırlar ve maneviyatları da güçlüdür. Binaenaleyh, Doğu milletleri, içine düştükleri sosyal ve siyasi çalkantılarda daima dini, milli ve manevi değerlerine dayanmakta ve sığınmaktadırlar. Bu asırda sözünü ettiğimiz hususiyetleriyle öne çıkan kanaat önderlerinden biri de devlet adamı, âlim, mutasavvıf ve şair Âşık Paşa’dır. Âşık Paşa’nın eserleri içinde ise sözünü ettiğimiz manaya en çok hizmet edeni Garipnâme’dir. Anadolu’da birliğin, devlet nüfuzunun, iktidarının ve itibarının zayıfladığı ve yer yer kaybolduğu bir zamanda halkı bir arada tutmak ve umutları canlandırmak için anadilinin önemini anlamış ve bu yönde çalışmıştır.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

TUZCU, K. (2022). Garipnâme’de, Âşık Paşa’ya Göre Ana Dilinin Milli Birlik ve Beraberliğin Tesisi Üzerindeki Etkisi. Türk Dünyası Ve Türkçe Öğretimi, 1(2), 99–111. https://doi.org/10.5281/zenodo.7464366